14 November
AccuPoint Advanced ได้รับการรับรองจาก AOAC-RI

AccuPoint Advanced ได้รับการรับรองจาก AOAC-RI

AOAC-RI for ATP monitoring system

ชุดตรวจความสะอาด ATP - AccuPoint Advanced ได้รับการรับรองจาก AOAC-RI โดยใช้ระยะเวลาในการขอการรับรองตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการยื่นขอการรับรองระบบทดสอบความสะอาด โดยการยื่นขอการรับรองเสร็จสิ้นเมื่อเดิน กันยายน ปี 2556 ที่ผ่านมา

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 0 2332 3517-8 หรืออีเมล์ kitti.tnb@gmail.comLatest News Post

Test Blogs 7
12 Oct 2016

Test Blogs 7

Test Blogs 9
12 Oct 2016

Test Blogs 9

Test Blogs 6
12 Oct 2016

Test Blogs 6

Test Blogs 3
12 Oct 2016

Test Blogs 3

ชุดทดสอบ Oxytetracycline
12 Oct 2016

ชุดทดสอบ Oxytetracycline